La Unió Filharmònica d´Amposta

La Fila al FacebookTwitter: @lafilaampostaCanal Youtube de la Fila

Coral Aquae de la Unió Filharmònica d´AmpostaBig Band de la FilaAPIMA. Associació de Pares i Mares d´Alumnes de l´Escola de Música de la Fila

22/OCT/2014

La Federació Catalana de Societats Musicals (FCSM), convoca el 2n Concurs de Composició per a banda simfònica "Josep Maria Lleixà Subirats".

El motiu del present concurs, és el de fomentar la participació i la pràctica de la música en el marc de la cultura i la pedagogia musical. El termini de lliurament de les obres finalitzarà el 20 de desembre de 2014 a les 14 h.

El motiu del present concurs, és el de fomentar la participació i la pràctica de la música en el marc de la cultura i la pedagogia musical. 

El termini de lliurament de les obres finalitzarà el 20 de desembre de 2014 a les 14 h.


BASES DEL CONCURS

Primera
La participació en el concurs està oberta a tots els compositors que ho desitgin, els quals tinguin la seva residència habitual en el Estat espanyol.

Segona.
Les composicions deuran ser originals i inèdites, entenent com a tal aquelles que siguinde nova creació, no hagin estat estrenades oficialment en cap concert, que no siguin còpia, modificació o versió de una altra o altres existents, que no hagi estat premiada en cap altre concurs i que no hagin estat difoses per cap mitjà de comunicació, ni editades per cap segell discogràfic ni editorial, sent motiu de desqualificació de l’obra la divulgació de la mateixa o la seva presentació abans de la proclamació i estrena oficial.

Tercera
La composició deurà ser classificada dintre de la modalitat Obra Simfònica per a Banda de Música. Amb l’objectiu que l’obra guanyadora pugui ser interpretada pel major número de bandes federades tot ampliant així els seus repertoris, la dificultat de la mateixa deurà ser mitjana o mitjana-alta, no sobrepassant el coeficient de dificultat 5. Així mateix , sense ser excloent, es valorarà que l’obra parteixi d’un llenguatge d’expressió musical proper o habitual a la majoria de las bandes.
L’obra tindrà una durada mínima de deu minuts i màxima de dotze. Podrà ser de moviment únic o conformada per diversos moviments.

Quarta
Tant la forma de l’obra com el seu contingut seran lliures, sense instrument solista ni amb instruments no habituals en les bandes i amb arreglo a la plantilla que es detalla en l’Annex d’aquestes bases, podent ser motiu de desqualificació el que no siguin inclosos en la mateixa tots els instruments citats, excepte aquells que estan indicats com opcionals. Es valorarà positivament el fet que sigui annexat un resum o explicació general motivada de l’obra. També serà valorat positivament adjuntar un AUDIO CD DEMO de l’obra presentada.

Quinta
Els concursants presentaran la partitura complerta impresa amb tractament informàtic, a poder ser mitjançant el programa musical FINALE. Serà presentada per triplicat en paper format DIN A-3 i enquadernada. A part, es presentarà en suport digital tipus CD amb tractament informàtic en PDF, la partitura complerta i el material individual (particel·les) corresponents a la instrumentació de la plantilla exposada en l’Annex d’aquestes bases. En les partitures i particel·les, no podrà figurar, cap inscripció, senyals, nom o pseudònim conegut de l’autor. Únicament figurarà el títol de l’obra lliurament triat per l’autor. Seran presentades en un sobre, contenint en el seu interior, amés del CD anterior, un altre sobre tancat en el que en la seva cara externa es reproduirà exclusivament el mateix títol de l’obra. Dintre d’aquest segon sobre, serà consignat obligatòriament el nom, cognoms, domicili, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o passaport i número de telèfon de l’autor, així com el correu electrònic de contacte , junt amb una declaració jurada tot manifestant que l’obra és original i completament inèdita, no editada ni estrenada. També serà inclosa una breu biografia de l’autor i una acceptació expressa, per part seva, de totes i cadascuna de les bases del present concurs.

Sexta
La recepció directa i en ma de les obres finalitzarà el 20 desembre de 2014 las 14:00 h, sent aquesta data la màxima admesa en els enviaments postals del material presentat per aquest o altre mitjà al concurs. El fallo del Jurat serà emès abans de finalitzar el present any.

Setena
Les obres seran presentades o remeses en el termini establert en el punt anterior a:
Federació Catalana de Societats Musicals
Att./ Sr. Josep Viana Crespo
Passeig Cordelles, 2. 3º1ª
08290 CERDANYOLA DEL VALLÈS (Barcelona)
Teléfono de contacto: 606 43 59 14
e-mail: josepviana@telefonica.net

Octava
Premis:
S’estableix un únic premi dotat amb la quantitat de DOS MIL EUROS (2.000 EUROS) i Diploma Acreditatiu.
El premi estarà sotmès a la tributació fiscal corresponent segons la normativa vigent. El premi serà únic i indivisible. Tanmateix, el Jurat i la FCSM es reserven el dret de concedir una Menció d’Honor, sense remuneració econòmica i si és acceptada, prèviament, per l’autor. En aquest cas se li podran aplicar les bases novena, dècima i onzena del concurs.

Novena
El Jurat encarregat d’efectuar la selecció d’entre les obres presentades, serà nomenatper la Federació Catalana de Societats Musicals i estarà compost per tres personalitats de reconegut prestigi en l’àmbit de la música. Actuarà com a secretari del mateix i sense opció a vot, la persona que designi la FCSM. El fallo del Jurat serà notificat al guanyador i es farà públic en la Web de la FCSM www.fcsm.cat . Així mateix, la FCSM facilitarà l’obra guanyadora a les bandes federades que així ho sol·licitin.

Dècima
El lliurament del premi al guanyador del concurs, es realitzarà en un acte organitzat perla Federació Catalana de Societats Musicals, en lloc i data que aquesta determini. L’obra premiadas’estrenarà en lloc i data que acordi la FCSM i serà interpretada per una Banda de la FCSM.

Onzena
Amb independència dels drets d’autor corresponents, el guanyador del concurs es compromet a fer constar en qualsevol edició i publicitat de la mateixa, que aquesta ha sigut guanyadora del present Concurs incloent-hi el següent text: Obra Guanyadora del 2n CONCURS DE COMPOSICIÓ PER A BANDA SIMFÒNICA “JOSEP MARIA LLEIXÀ SUBIRATS” organitzat per la Federació Catalana Societats Musicals. Així mateix, l’autor de l’obra guanyadora es compromet a lliurar durant els 7 dies posteriors a la publicació del guanyador, una còpia definitiva de la partitura original i les particel·les en format PDF i en suport digital tipus CD, amb el text abans descrit inclòs en tot el material. El premi no es lliurarà sense haver estat atès aquest requisit.

Dotzena
Les obres no premiades es conservaran en la FCSM durant un termini de dos mesos, a partir de la data en què se faci públic el fallo del Jurat, per a poder ser retirades personalment per part dels seus autors o persona degudament autoritzada en qui deleguin. Passat aquest termini, les obres i el material no retirats, seran destruïts sense dret a cap tipus de reclamació per part dels seus autors.

Tretzena
El concurs podrà ser declarat desert quan en base a la qualitat de les obres així ho estimés el Jurat.

Catorzena
Tots els participants en aquest Concurs, accepten les presents bases així com el fallo del Jurat, el qual serà inapel·lable.


ANNEX: 
Plantilla d’instruments
 • Flautí en Do
 • Flautes 1ª y 2ª en Do
 • Oboès 1º y 2º en Do
 • Corn Anglès en Fa (a defecte en un altre instrument)
 • Fagot 1º en Do, (a defecte en un altre instrument)
 • Fagot 2º en Do (opcional)
 • Clarinet Requin en Mi Bemoll
 • Clarinets en Si Bemol Principal (opcional), 1º, 2º y 3º
 • Clarinet Baix
 • Saxofon Soprano en Si Bemoll (a defecte en un altre instrument)
 • Saxofon Alto en Mi Bemoll 1º y 2º
 • Saxofon Tenor en Si Bemoll 1º y 2º
 • Saxofon Baríton en Mi Bemoll
 • Saxofon Baix (opcional)
 • Trompes en Fa 1ª, 2ª, 3ª y 4ª
 • Trompetes en Si Bemoll o en Do 1ª, 2ª y 3ª
 • Trombons 1ª, 2ª, 3ª
 • Trombó Baix (opcional)
 • Fliscorns en Si Bemoll (opcional)
 • Bombardins en Do y Si Bemoll 1º y 2º
 • Tubes en Do o en Si Bemoll 1ª y 2ª
 • Violoncel (a defecte en un altre instrument)
 • Contrabaix (opcional)
 • Piano (opcional)
 • Arpa (opcional)
 • Timbals i Percussió (màxim cinc interpretes)
 • Timbals (gran, mitjà i petit) extensió entre els tres de Fa1 a Fa2
 • Percussió Bombo, Plats de xoc i Suspesos , Gong o Tam-tam, Caixes, Panderetes, Castanyoles,
 • Triangle, Lira, Xilofon, Vibràfon, Campanes tubulars.T´agrada cantar?